Kỹ nghệ của những “ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼” ở Thủ Đô: Siêu lợi nhuận, thanh niên hóa trang thành già cả trong tích tắc!

Vấn nạn “c̼h̼ă̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼” ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ là một vấn đề gây n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ố̼i̼ trong dư luận. Những “ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼” ở thủ đô có những kỹ nghệ gì mà …

Read More