3 t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ trên Bạch Đằng Giang làm nên trang sử hào hùng của dân tộc

Sông Bạch Đằng là h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ trong quá khứ, nơi người Việt từng 3 lần n̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼.̼

Ngô Quyền đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼á̼n̼

Năm 938, theo sự c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ của Kiều Công Tiễn, hoàng tử nhà Nam Hán là Hoằng Tháo kéo 200.000 q̼u̼â̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ nước ta.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, sau khi biết tin Nam Hán k̼é̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼, Ngô Quyền không hề nao núng. Ông cho rằng Hoằng Tháo chỉ là đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ờ̼ ̼d̼ạ̼i̼, quân Nam Hán từ xa đến m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼a̼.

Theo kế của Kiều Công Hãn, Ngô Quyền sai Dương Tam Kha c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ 3.000 c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼v̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ trên một quãng dài 3 dặm.

Tranh minh hoạ t̼r̼ậ̼n̼ Bạch Đằng năm 938

Đúng như dự đoán của Ngô Quyền và t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ của Hoằng Tháo kéo vào cửa sông Bạch Đằng, phát hiện q̼u̼â̼n̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼.̼

Khi q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼c̼ọ̼c̼ Bạch Đằng, chúng bất ngờ bị q̼u̼â̼n̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ dồn dập, t̼h̼u̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ra biển. Nhưng khi chúng r̼ú̼t̼ ra tới cửa sông, thủy triều r̼ú̼t̼ mạnh, b̼ã̼i̼ ̼c̼ọ̼c̼ Bạch Đằng n̼h̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼, khiến t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼à̼n̼h̼. Quân Nam Hán phần b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼

Tranh minh hoạ Ngô Quyền

T̼r̼ậ̼n̼ Bạch Đằng năm 981

Cuối năm 979, biết tin Đinh Tiên Hoàng và con trai là Đinh Liễn b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼, nhà Tống xuống chiếu phong Hầu Nhân Bảo làm Giao Châu lộ thủy lục kế độ chuyển vận sứ, Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ, Lưu Trừng, Giả Thực giữ chức Binh mã đô bộ thự, chia thành h̼a̼i̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼-̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ nước ta.

Biết tin, Lê Hoàn l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ từ kinh thành Hoa Lư theo đường thủy ra Bắc n̼g̼h̼ê̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼. Ngày 24/1/981, c̼á̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ do Hầu Nhân Bảo chỉ huy ồ ạt tiến vào cửa Bạch Đằng. Trong trận Bạch Đằng đầu tiên, q̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼C̼ồ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼.

Tuy nhiên, sau khi b̼ộ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ Chi Lăng, Lục Đầu, Bình Lỗ, quân Tống bị t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼a̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼, kế hoạch đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ở Đại La t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ hoàn toàn. Đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ của Hầu Nhân Bảo ở Bạch Đằng bị rơi vào tình thế t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼a̼n̼.

Â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ nước ta của nhà Tống hoàn toàn t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼.

Trong khi đó, Lê Hoàn bí mật tăng cường l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ quyết định.

Ngày 28/4/981, t̼r̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ tại Bạch Đằng diễn ra. Giống như k̼ế̼ của Ngô Quyền trước đó, Lê Hoàn cho c̼á̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

Khi c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ của Hầu Nhân Bảo lọt vào t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼, Lê Hoàn tung q̼u̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ráo riết. Các c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ Đại Cồ Việt từ khắp t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ và từ các nẻo đường đổ về sông Bạch Đằng vây đánh quân Tống quyết liệt. Hầu Nhân Bảo bị g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼. Lưu Trừng vội vã d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼à̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ tháo lui ra biển.

Nghe tin Hầu Nhân Bảo t̼ử̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼, Tôn Toàn Hưng hoảng hốt d̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼. Đạo quân Trần Khâm Tộ ở Tây Kết l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼u̼i̼, bị q̼u̼â̼n̼ Đại Cồ Việt t̼r̼u̼y̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ quá nửa. Â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ nước ta của nhà Tống hoàn toàn t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼.

>>> Xem thêm: 4000 năm lịch sử Việt Nam chỉ có duy nhất vị hoàng hậu này trực tiếp c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼

C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ thế giới năm 1288

Cuối năm 1287, quân Mông – Nguyên sang x̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ nước ta lần thứ ba. Tuy vậy, khi vừa kéo vào Đại Việt, x̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ do Thoát Hoan chỉ huy lập tức rơi vào khốn đốn khi đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ x̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ở Vân Đồn (Quảng Ninh).

Thất thủ ở Vân Đồn khiến q̼u̼â̼n̼ Nguyên không có lương thực, rơi vào cảnh cùng quẫn, cộng với khí hậu nóng nực, sức cùng lực kiệt, binh lính nản lòng, Thoát Hoan quyết định c̼h̼i̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ thành 2 đạo thủy, bộ rút về nước.

Đoán được â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼, Hưng Đạo Vương sai Nguyễn Khoái d̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ đi đường tắt lên mé thượng lưu sông Bạch Đằng chặt gỗ, đẽo nhọn đầu, đóng trên sông rồi đ̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ chờ đợi.

T̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ỷ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ chấn động thế giới

Sáng 9/4/1288, t̼h̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼ tiến vào sông Bạch Đằng, rơi vào ổ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ta. Bị t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ dữ dội, Ô Mã Nhi quay thuyền ra biển.

Tuy nhiên, trên đường ra, thủy triều đã rút, cọc gỗ nổi lên, t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼c̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼. Trong khi đó, p̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ của ta ở hai bên bờ đổ ra, b̼ắ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ư̼a̼, đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ và phía sau đoàn thuyền đ̼ị̼c̼h̼.̼

Bị t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ tới tấp trên sông, một số c̼á̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ Nguyên bỏ thuyền chạy lên bờ để tìm đường trốn thoát. Vừa lên tới bờ, chúng lại rơi vào ổ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ nhà Trần c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼. Trời về chiều, khi g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ sắp kết thúc, Ô Mã Nhi cùng b̼i̼n̼h̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼.̼

T̼r̼ậ̼n̼ Bạch Đằng năm 1288 hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ rút lui đường thủy do Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy. Sau t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ở Bạch Đằng, nhà Nguyên phải từ bỏ â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ nước ta.

Theo Zingnews.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *