Đời Sống

View All

Dán chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” trên xe là gieo hạt giống Phật, trồng được thiện căn!

Độ sanh là cần thiết, nên đem danh hiệu “Phật” này giới thiệu cho chúng sanh, nên đem câu “A Di Đà Phật” giới thiệu cho tất cả chúng sanh, …